top of page

Privacy beleid

Privacybeleid van Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel
Welkom bij de website van de Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel ( “ SGCA”, "wij", "onze", "ons").
Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit privacybeleid stuk wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken wanneer u gebruik maakt van onze website (www.gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl en www.gezamenlijkecollecteaarlerixtel.org (samen aangeduid als de "Website") en andere diensten die door ons worden aangeboden of verricht (de “Diensten”).

 

Dit Privacybeleid website geeft onder meer een toelichting op de volgende onderwerpen:
1. Onze uitgangspunten met betrekking tot uw gegevens en uw privacy
2. De informatie die wij over u verzamelen
3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
4. Hoe wij uw gegevens delen
5. Hoe wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologie
6. Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens
7. Hoe u contact met ons kunt opnemen over privacykwesties

 

Door gebruik te maken van de Website of onze Diensten, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt op de wijze zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.
Voor uw gemak hebben we de informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën opgenomen in dit document (het Cookiebeleid). Het Cookiebeleid maakt deel uit van het Privacybeleid, en wanneer wordt verwezen naar het Privacybeleid, omvat deze verwijzing tevens het Cookiebeleid.

 

De Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel verzamelt ook persoonlijke gegevens door middel van de eenmalige machtigingsformulieren (Diensten) die ze ontvangt tijdens de collecteweek. Het beleid ten aanzien van deze machtigingsformulieren maakt deel uit van het Privacybeleid .
 

Daarnaast schakelt SGCA collectanten en vrijwilligers in voor het uitvoeren van haar collecte. Ook over de collectanten en vrijwilligers verzamelt SGCA persoonlijke gegevens. Hoe wij omgaan met deze gegevens maakt deel uit van dit Privacybeleid.
 

Neem even de tijd om dit Privacybeleid (waaronder het Cookiebeleid en Eenmalig Machtigingsbeleid) door te lezen, en ga na of u akkoord bent met de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken en bekend maken.
 

Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van dit Privacybeleid, moet u geen gebruik maken van de Website of onze Diensten. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl
 

Let wel: dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website en de Diensten (samen aangeduid als het "Platform"). Wanneer u het Platform gebruikt, kunt u links tegenkomen naar andere websites, apps en diensten, of toepassingen die u in staat stellen informatie te delen met andere websites, apps en diensten. SGCA is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere websites, apps en diensten en wij raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites, apps of diensten door te nemen voordat u persoonsgegevens via hen deelt.
 

  1. Onze uitgangspunten

We hanteren een aantal eenvoudige uitgangspunten ten aanzien van gegevensbescherming en privacy, die als volgt kunnen worden samengevat:
- U moet weten welke gegevens we over u verzamelen.
- U moet precies weten wat wij met uw gegevens doen.
- U dient te weten hoe uw gegevens door ons beschermd worden.
- U moet de volledige controle hebben over uw gegevens.

    2. Gegevens die wij over u verzamelen

Om de Website te bezoeken, hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken.
Informatie uit correspondentie: Als u contact met ons opneemt via e-mail, webformulieren op de Website gebruikt, of contact met ons opneemt via de post of andere offline-kanalen, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons.

 

De informatie die we daarbij (via de website) vragen zijn beperkt tot:
- Naam (Voornaam of initialen, tussenvoegsel, achternaam)
- E-mail adres
- Onderwerp (subject) van uw bericht
- Uw bericht

 

Als u voor ons collecteert of als vrijwilliger werkt worden onderstaande persoonlijke gegevens verzameld:
- Naam
- Adres
- E-mail adres
- Telefoonnummer

 

Als u tijdens de door de SGCA georganiseerde collecteweek gebruik wilt maken van de eenmalige machtiging worden de onderstaande persoonlijke gegevens verzameld:
- Naam
- Adres
- Bankrekeningnummer (IBAN)
- Handtekening

 

Enquêtegegevens: Als u deelneemt aan een enquête, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens als onderdeel van uw respons, tenzij u anoniem reageert. Onze enquêtes zijn meestal anoniem.
 

    Gegevens die wij automatisch verzamelen
Bepaalde gegevens verzamelen wij automatisch zodra u het Platform gebruikt, zie ons Cookiebeleid.

 

   3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:
- Om u technische ondersteuning te geven.
- Om te reageren op een opmerking of vraag die u hebt ingezonden.
 - Om activiteiten te voorkomen of actie te ondernemen tegen de activiteiten die (mogelijk) in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.
- Om eenmalig per kalenderjaar een eenmalige incasso te kunnen incasseren.
- Om, indien u collectant bent, een route om te collecteren toe te wijzen en op de hoogte te houden omtrent zaken betreffende de collecte.
- Om, als u vrijwilliger bent, op de hoogte te brengen omtrent zaken betreffende de collecte en wanneer uw hulp gewenst is.

 

   4. Het delen van uw gegevens
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internet omgeving van onze website;
- Het verzenden van de contactformulieren;
- Het verzenden en laten verwerken van de eenmalige machtigingsformulieren.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld voor het verwerken van de eenmalige machtiging door een bank).
 

Dienstverleners: Wij maken gebruik van bepaalde gerenommeerde derden, van wie sommigen zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden, in verband met bepaalde gespecialiseerde diensten met betrekking tot het Platform. Deze derden hebben toegang tot bepaalde gegevens over u, maar alleen indien deze derden die gegevens nodig hebben om hun diensten aan ons te leveren. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan deze derden, verlangen en eisen wij van deze derden dat zij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde verspreiding, en de persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor zover dit noodzakelijk is om hun diensten aan ons te verlenen.
 

     5 Cookies en vergelijkbare technologie
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt op uw computer worden geplaatst. De tekstbestanden kunnen door deze websites worden gelezen en worden gebruikt om je te herkennen als u terugkeert naar een van de websites. Er zijn zogeheten 'permanente cookies' en 'sessiecookies'. Permanente cookies blijven achter op uw computer als je offline gaat, terwijl de sessiecookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.
Voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u cookies kunt blokkeren en verwijderen, ga naar www.aboutcookies.org

 

SGCA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Het gaat daarbij om anonieme informatie. Met de cookies identificeren we geen personen, maar enkel computers. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u en verstrekken ook geen informatie aan derden..

​Er is geen toestemming nodig van de gebruiker voor het lezen of plaatsen van cookies wanneer het gaat om informatie over de kwaliteit of effectiviteit van de geleverde dienst, zolang de gevolgen voor de privacy beperkt zijn.
Hierdoor zijn cookies voor analyse van het gebruik van een website (statistieken) zonder toestemming toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook cookies van partner netwerken mogen zonder toestemming worden gebruikt. Dat geldt eveneens voor a/b test cookies die informatie geven over welke versie van een website de beste resultaten levert.  Zie de wet : http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=11&paragraaf=11.1&artikel=11.7a&z=2018-07-28&g=2018-07-28

 

Zoals hierboven al is uitgelegd  gebruikt de SGCA cookies op de wijze die door de Telecommunicatiewet onder de uitzonderingen valt om toestemming van de gebruiker te vragen.

​​

    6. Toegang tot uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

        Minderjarigen
Wij verzamelen nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders/verzorgers, zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij mogelijkerwijs dergelijke persoonsgegevens verzameld hebben, laat dit ons dan direct weten door een e-mail te sturen naar info@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl.

 

       Bewaartermijn
Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

           Eenmalige machtiging
De incasso (eenmalige machtiging) is op wetgeving gebaseerd, en daarmee staat vast aan welke eisen ze moet voldoen wat betreft benodigde persoonsgegevens. In ieder geval dienen de gegevens gedeeld te worden met de bank van de donateur en zullen de gegevens langer bewaard worden om dat ze op de afschriften terecht komen.

 

SGCA gaat als het volgt om met de gegevens op het formulier:
- Het formulier wordt tot 18 maanden na de collecte bewaard, dit omdat er een wettelijke verplichting bestaat om de getekende formulieren minimaal 14 maanden na incasso datum te kunnen laten zien in geval van een betwisting.
- De (alle) gegevens op het formulier worden in een geautomatiseerd systeem opgeslagen (het Telprogramma). Ook dit wordt tot 18 maanden bewaard, wederom in verband met de wettelijke mogelijkheid om tot 14 maanden na incasso datum nog te betwisten.
- Alle bedragen worden geaggregeerd in het verslag van de collecte.
- Na 18 maanden worden alle formulieren vernietigd en alle gegevens in het Telprogramma definitief verwijderd.

 

     7. Vragen - klachten?
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, wijzigingen wilt voorstellen in dit Privacybeleid, of wilt weten welke informatie wij opslaan over u, neem dan contact met ons op per e-mail via info@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl , of schrijf naar ons op dit adres:


Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel
p/a Carolushof 2
5735 PP Aarle-Rixtel


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 


Wijzigingen en updates van dit Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, en zodra wij dat doen, herzien wij tevens de hieronder vastgestelde Ingangsdatum. Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid worden altijd weergegeven op onze Website, zodat SGCA- gebruikers altijd weten welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie kunnen gebruiken en delen. Controleer deze pagina op gezette tijden om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid.
Wat als je ons geen gegevens wilt verstrekken?

 

Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken op de manier die in het Privacybeleid (waaronder ons Cookiebeleid) wordt beschreven, stop dan met het gebruik van het Platform.


Laatst gewijzigd: 7 december 2018


Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website
SGCA is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend.
Verder aanvaardt het SGCA geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het SGCA of door u.

bottom of page